Vedtekter for Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Vedtatt på årsmøtet 17. november 1979, med endringer vedtatt på årsmøtet 7. februar 1987, på årsmøtet 11. februar 1989, årsmøtet 12. mars 1994, årsmøtet 17. mars 2001, årsmøtet 9. mars 2002, årsmøtet 8. mars 2003, årsmøtet 29. mars 2008, årsmøtet 24. mars 2012, årsmøtet 15. mars 2014, årsmøtet 2. april 2016, ekstraordinært årsmøte 22. oktober 2016 og årsmøtet 17. mars 2018.

§ 1. Navn og medlemskap

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er en landsomfattende organisasjon for personer som stammer og personer med løpsk tale, deres pårørende, og andre som er faglig og/eller personlig interessert i stamming og løpsk tale.

§ 2. Formål

Foreningen har som formål å forbedre livsvilkår for stamme og løpstalende, og jobbe for deres interesser, samfunnsmessig likestilling og deltakelse.

Foreningen vil:

  • Drive aktivt interessepolitisk arbeid for et best mulig behandlings- og hjelpetilbud og andre forhold som kan bedre livssituasjonen i alle faser av livet. Drive opplysningsarbeid for å utbre kunnskap om stamming og løpsk tale, og skape økt forståelse for stammes og løpsktalendes problemer
  • Bistå personer som stammer, personer med løpsk tale og andre, som skoler, foreldre, arbeidsgivere etc. med opplysninger og veiledning, herunder være behjelpelig med å formidle kontakt med hjelpe - og behandlingsinstanser. Samle medlemmer i et godt faglig og sosialt miljø, og blant annet holde kontakt med tilsvarende organisasjoner i andre land
  • Drive likepersonsaktiviteter, som omfatter én-til-én kontakt, samtalegrupper, aktivitetsgrupper og likepersonskurs.
  • Stimulere til opprettelse av fylkeslag og lokallag

Foreningens medlemmer må i overveiende grad bestå av stamme og løpsktalende og deres pårørende, og er åpen for alle som tilhører denne gruppen.

Foreningen drives på et ideelt og ikke-kommersielt grunnlag og i tråd med norsk lovgivning. Et eventuelt overskudd tilfaller organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål.

§ 3. Medlemskap.

NIFS har fire kategorier medlemskap. Disse er hovedmedlem, familiemedlem, fagmedlem og gruppemedlem.

For å være medlem i NIFS, må man betale medlemskontingent. Medlemskap i NIFS følger kalenderåret. Ved manglende betaling opphører gyldig medlemskap etter tredje gangs forfall av årets kontingent. Husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for ett medlem og familiemedlemskap for de øvrige. Familiemedlem skal være folkeregistrert på samme bostedsadresse som et hovedmedlem. Hovedmedlemmer og familiemedlemmer over 15 år har demokratiske rettigheter i NIFS.

Fagmedlemskap er forbehold personer som utelukkende er fagpersoner som ønsker å være medlem i NIFS. Fagmedlemmer har demokratiske rettigheter i NIFS.

Gruppemedlemskap kan tegnes av virksomheter, grupper, institusjoner og så videre som tøtter NIFS sine formål. Gruppemedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i NIFS.

I NIFS kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv.

§ 4. Organisasjon

Foreningen har en demokratisk oppbygging som sikrer at alle medlemmer som har fylt 15 år, etter bestemmelsene om medlemskap i § 3, har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant. Stamme, løpsktalende og deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.

Årsmøtet er foreningens øverste besluttende myndighet. Styret velges av årsmøtet og er foreningens utøvende myndighet. Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Studieforbundet FUNKIS og European League of Stuttering Associations (ELSA).

Foreningen kan ha fylkeslag og lokallag, se paragraf 10.

§ 5. Årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år og skal behandle følgende saker:

1. Valg av ordstyrer, referent og to (2) medunderskrivere av årsmøtereferatet. Ordstyrer skal velges som den ene av de to medunderskriverne.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Årsberetning

4. Årsregnskap og revisors beretning

5. Styrets budsjettforslag, herunder fastsettelse av årskontingenten så fremt det er innkommet forslag om å endre denne

6. Valg, der det hvert år skal velges:

• Styre og vararepresentanter i samsvar med § 7. Styret har den øverste ledelse av organisasjonen mellom årsmøtene.

• Revisor

• Valgkomité på to (2) medlemmer

7. Saker fra medlemmer eller styret

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 15. januar, så fremt styret ikke har sendt ut skriftlig melding om tidligere eller senere frist. Bare medlemmer som har betalt medlemskontingent for meldingsåret kan fremme saker.

Årsmøtet skal holdes en gang hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av mars måned. Elektronisk  innkalling med saksliste skal være sendt ut til medlemmene senest tre (3) uker i forveien. Årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag og eventuelle saker fra styret eller medlemmer skal om mulig sendes ut sammen med innkallingen, eller senest to (2) uker før årsmøtet holdes.

Referat fra årsmøtet skal sendes ut til alle medlemmer senest innen utgangen av 2. kvartal.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen. Innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes ut senest to (2) uker i forveien.

§ 7. Årsmøtets vedtak

Årsmøtet er suverent og har fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker. Representanter med rett til å stemme på landsmøtet skal være valgt av og blant medlemmene i organisasjonen.

Bare medlemmer som har betalt medlemskontingent for meldingsåret har stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap på årsmøtet.

Styremedlemmer har ikke stemmerett i saker om godkjenning av regnskap og årsberetning, og valg av revisor.

Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

Alle avstemninger foretas ved håndsopprekking. Ved personvalg der mer enn en person er foreslått til verv, kan det likevel holdes hemmelig valg når minst en (1) av de stemmeberettigede krever dette.

§ 8. Styrets sammensetning

Styret består av inntil syv (7) medlemmer og minst 2/3 av styremedlemmene skal velges fra  stamme og løpsktalende og deres pårørende. .

Styremedlemmene velges for to (2) år om gangen, og halvparten av styret står på valg hvert år. Dessuten velges to (2) – fire (4) vararepresentanter for en periode på ett (1) år.

De ordinære valgene foretas slik:

• det ene året: leder og to (2) styremedlemmer

• neste år: nestleder, økonomiansvarlig og ett (1) styremedlem

Dersom noen midtveis i valgperioden trer ut av styret eller blir valgt inn i andre funksjoner, skal det foretas suppleringsvalg. Ved slike valg blir valgperioden bare ett (1) år, fram til første ordinære valg.

Eventuelle endringer av eksisterende antall styremedlemmer eller varamedlemmer skal vedtas av årsmøtet som vedtektsendring.

§ 9. Styrets vedtak og arbeid

Alle saker som ikke skal avgjøres av årsmøtet, kan behandles og avgjøres av styret. Styret utpeker foreningens representant i FFOs representantskap blant styremedlemmene, og foreningens internasjonale kontakt og redaktøren av medlemsbladet blant foreningens medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtakene fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Det skal føres referat fra styrets møter.

Styret kan nedsette arbeidsutvalg og delegere myndighet til dette. Styret kan også nedsette et faglig utvalg, som har en rådgivende funksjon.

§ 10. Fylkeslag og lokallag

Fylkeslag og lokallag skal avholde årsmøte med godkjenning av årsberetning og årsregnskap, og valg av styre. Fylkeslag og lokallag er selvstendige enheter i organisasjonen, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Fylkeslag og lokallag skal ha en selvstendig økonomi og en årsrapport.

§ 11. Regnskap og revisjon

Foreningens regnskap og økonomiske forvaltning skal kontrolleres av foreningens revisor. Revisor skal ha fullstendig adgang til regnskapet. Regnskapet skal være avsluttet og godkjent av styret og revisor i god tid før årsmøtet holdes. Revisor skal i sin beretning anbefale regnskapet godkjent eller ikke godkjent.

§ 12. Oppløsning

Foreningen skal oppløses dersom forslag om dette oppnår 2/3 stemmeflertall på to (2) på hverandre ordinære årsmøter. Ved oppløsning skal eventuelle overskytende midler eller eiendeler benyttes til fremme av foreningens formål.