Nyhetsarkiv

Vil du hjelpe andre som stammer?

7. februar, 2017

Har du lyst til å være informant for logopedstudenter som skriver om stamming? På den måten kan du bidra til at fremtidige logopeder blir enda dyktigere!

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) har i lengre tid vært behjelpelige med å skaffe informanter til logopedstudenter som skriver masteroppgaver om stamming eller løpsk tale. 

Er du ung voksen og stammer du frivillig? Les her:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Unge voksnes opplevelse av frivillig stamming»

Bakgrunn og formål

I forbindelse med min masteroppgave ved Universitetet i Oslo ønsker jeg å spørre om du ønsker å delta som informant i mitt prosjekt. Jeg er student ved institutt for spesialpedagogikk, og har fordypning i logopedi. Med prosjektet mitt ønsker jeg å belyse hva slags opplevelser unge voksne som stammer har med bruk av frivillig stamming som en del av sin logopediske behandling. For å besvare min problemstilling ønsker jeg å utføre intervjuer med unge voksne som har benyttet frivillig stamming som en del av sin logopediske behandling. Du blir kontaktet fordi din logoped har vurdert at du kan være en mulig informant i dette prosjektet eller fordi du har meldt din interesse gjennom NIFS.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Din deltakelse vil innebære ett intervju som vil vare i maks 1 time. Intervjuet vil finne sted i januar eller februar 2017. Tid og sted for intervjuet kan vi avtale nærmere. Det vil også være fint om det er mulighet til å kontakte deg per telefon i etterkant av intervjuet dersom det skulle oppstå spørsmål, men dette er ikke en nødvendighet. Spørsmålene i intervjuet vil handle om din erfaring med logopedisk behandling som innebærer bruk av frivillig stamming. Intervjuet vil bli tatt opp på lydopptak, og jeg kommer til å ta notater underveis. Dette for å sikre at dine uttalelser blir oppfattet korrekt. Det vil være mulig for deg å se intervjuspørsmålene på forhånd dersom dette er ønskelig.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være meg som har tilgang til personopplysninger, og disse vil oppbevares på en datamaskin beskyttet med passord. I min oppgave vil du anonymiseres, slik at ditt navn aldri vil knyttes til det du har sagt i intervjuet. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2017. Personopplysninger og lydopptak vil slettes innen august 2017.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til prosjektet ta kontakt med meg, Maria Stenrud Kvamme, på tlf. 91825231 eller epost maria.stenrud.kvamme@hotmail.com

Du kan også kontakte min veileder, Karoline Hoff, på tlf. 0296 eller epost karoline.hoff@statped.no

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.

Takk for din interesse!

Med vennlig hilsen Maria Stenrud Kvamme

Kategorier

Arkiv