Nyhetsarkiv

Har du løpsk tale? Britisk logopedstudent trenger din hjelp

5. januar, 2017

Jessie Dunn, logopedstudent ved Unversitetet i Reading, søker personer med løpsk tale til å svare på et avkrysningskjema. 

Litt informasjon om studien

Løpsk tale er en taleflytvanske som hører til samme familie som stamming. Løpsk tale kan oppfattes som rask og/eller uregelmessig tale. Talen kan ha mange «øøh» og «eeehm». Noen ganger kan det mangle noen lyder(språklyder) eller det kan være unormalt mange pauser i talen. Tonefall og rytme kan også skille seg ut. Vi finner ofte løpsk tale sammen med andre vansker, men det er en vanske som det er gjort lite undersøkelse på om det er noe overlapp med andre vansker, blant dem autismespekterforstyrrelse(ASF). Personer med ASF har ofte vansker med sosial kommunikasjon, har et begrenset interessefelt og har ofte stereotypisk oppførsel.

Det er nå allment akseptert at ASF er en vanske med mange trekk. Disse kan opptre sammen eller individuelt. Dette gjør det sannsynlig at mange, inkludert deg, kanskje kan identifisere seg med noen av tankene, følelsene og atferdene som blir tatt opp i spørreskjema. 

Om du ønsker å delta, vennligst les og fyll inn samtykkeskjema med navn og dato. Deretter må du sette av ca 15 minutter til å svare på det vedlagte spørreskjema. For å svare på de ulike utsagnene må du velge mellom fire alternativer, veldig enig, litt enig, litt uenig og veldig uenig.  Du kan markere med farge, kryss eller sirkel(eller annen måte). Når du er ferdig må du samtykkeskjema og spørreskjema til Jessie.Dunn@student.reading.ac.uk.

Du kan lese mer i infoskjema under. Under den engelske teksten er info og spørsmål blitt oversatt til norsk om det skulle være behov for det. 

DOKUMENTER

INFOSKJEMA

SAMTYKKESKJEMA

SPØRRESKJEMA

Kategorier

Arkiv