HELFO krever ikke spesialistuttalelse for logopedbehandling av stamming og løpsk tale

HELFO har krevd uttalelse fra legespesialist for å få refundert utgifter til logopedbehandling av stamming og løpsk tale. Så lenge stamming eller løpsk tale, eller diagnosekoden ICPC eller ICD-10 står spesifikt oppført, refunderer HELFO.

Tekst: Martin Aasen Wright

Dette bekrefter HELFO i en skriftlig uttalelse overfor Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS).

I løpet av de siste månedene har NIFS flere ganger blitt kontaktet med spørsmål om dekning av utgifter til privatpraktiserende logoped for behandling av stamming eller løpsk tale. De har fått søknaden i retur fra HELFO med beskjed om at det må foreligge uttalelse eller henvisning fra øre-nese-hals-lege eller nevrolog. NIFS har bedt HELFO om en redegjørelse.

– Vi har allerede en hardt presset spesialisthelsetjeneste og dette fremstår som alvorlig misbruk av ressurser. For oss som interesseforening har det vært uforståelig at våre medlemmer måtte gå gjennom øre-, nese- og halslege eller nevrolog for å få behandling hos logoped. Det er gledelig at HELFO har gått tilbake til den gamle ordningen hvor det er nok med uttalelse fra fastlege, sier Oscar Aaslund Hovin, nestleder i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS).

Ikke på sykehus

HELFO referer til rundskrivet til folketrygdloven § 5-10, § 1, hvor det presiseres at kravet uttalelse fra spesialist «ikke er absolutt og kan fravikes hvis forholdene gjør det særlig vanskelig å skaffe slik uttalelse». Videre skriver HELFO i sin uttalelse at det som hovedregel må foreligge spesialisterklæring som dokumenterer behovet for logopedbehandling, men at dette kravet imidlertid kan fravikes, «blant annet i de tilfeller hvor det foreligger en lidelse som ikke hører naturlig inn under noen spesialitet».

– Etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette, tok vi kontakt med HELFO for å få klarhet i sin håndtering av logopedbehandling til personer med taleflytvansker. Etter en tid, valgte HELFO å forandre sin praksis til det beste for personer med taleflytvansker, sier Hovin.

Stamming og løpsk tale behandles ikke av spesialister i spesialisthelsetjenesten (sykehus), men av logopeder i PP-tjenesten (PPT i kommunen) eller i privat praksis, i motsetning til logopeder som for eksempel jobber med afasi.

Presiseringen fra HELFO betyr i praksis at:

  • Så lenge det står spesifikk diagnose stamming og/eller løpsk tale, vil ikke HELFO kreve spesialistuttalelse. Det er også nok med at diagnosekodene i ICPC eller ICD-10 står. Fastlegen fyller ut det samme skjemaet som tidligere, «Henvisning til spesialist».
  • Diagnoser som for eksempel språkvansker og uttalevansker er ikke godkjente diagnoser i folketrygdloven og HELFO vil da kreve spesialisterklæring.
  • HELFO dekker heller ikke vurdering/kartlegging, men kan dekke dette i etterkant dersom det viser seg at logopedisk behandling er riktig behandling.

Sentrale fakta:

  • Gjeldende lovverk: Opplæringsloven, barnehageloven og folketrygdloven.
  • Kommunen skal gi et logopedisk tilbud til barn og unge under 18 år som har behov for dette etter pliktene i opplæringsloven kapittel 5 og barnehageloven kapittel V A. For unge i videregående skole er det fylkeskommunen som har ansvar.
  • I tillegg til Opplæringsloven har personer med stamming og/eller løpsk tale rett til logoped etter folketrygdloven §5-10 om kommunen ikke har et tilbud.
  • Fra og med 1. januar 2017 må HELFO gi godkjenning før logopeden starter behandling for alle under 18 år. Dette kravet gjelder ikke personer over 18 år.
  • Voksne (over18 år) har rett til logopedbehandling etter opplæringsloven § 4A. I tillegg kommer de også inn under folketrygdloven § 5-10 som gjelder privatpraktiserende logopeder om det ikke er et kommunalt tilbud.
  • Skal man gå til privat logoped, må fastlegen fylle ut skjemaet «Henvisning til spesialist». Her oppgis stamming og/eller løpsk tale, eller diagnosekoden ICPC eller ICD-10 i diagnosefeltet.

– Vi har blant annet vært i kontakt med privatpraktiserende nevrologer og ØNH-leger, som har informert om at de ikke forstår denne praksisen, da de ikke har noen kompetanse på taleflytvansker. De eneste spesialistene på stamming og løpsk tale er logopedene, sier Hovin.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på: post@stamming.no