Behandling av taleflytvansker

Stamming og løpsk tale behandles på flere måter, både flytskapende teknikker som går ut på å minske blokkeringene og få bedre flyt i talen, samt trening i å snakke i situasjoner som erfaringsmessig medfører mye stamming og løpskhet. 
 
De fleste av oss med taleflytvansker opplever at det å trene på vanskelige situasjoner vil gjøre snakkingen lettere. Telefonsamtaler, snakking i forsamlinger og ukjente miljøer blir bedre hvis en øver på det. NIFS har som mål å opprette flere i lokallag i 2014/2015. Dette kan være en trygg arena for å ta noen utfordringer sammen, og snakke om ulike problemer/utfordringer en opplever. Kontakt NIFS for nærmere opplysninger om etablering av lokallag, eller skriv i facebookgruppen vår.

Under omtaler vi de mest kjente behandlingsformene for taleflytvansker, primært stamming. Vi forsøker ikke å rangere behandlingsformene eller gi dem karakterer. Vårt mål er å informere.  Har du innspill til teksten eller tips om andre behandlingsformer som burde stå her, vennligst send en mail: finbraaten@gmail.com.

Vi kan skille behandling av taleflytvansker inn i flere kategorier. 

- Profesjonell behandling

I denne kategorien finner vi det offentlige spesialpedagogiske støtteapparat med Statped-systemet og profesjonsutdannede logopeder. I tillegg er det mange privatpraktiserende logopeder som kommuner kjøper tjenester av.
Les mer her...

 

- Behandlingsprogrammer

Lidcombe-programmet.
Fokuserer på tidlig innsats med foreldre som viktige deltakere i behandlingsprosessen.
Ler mer her...

 

McGuire-Programmet.
Et intensivitetsprogram utviklet av Dave McGuire som selv stammer.
Les mer her...

 

- Andre hjelpemidler

SpeechEasy
En avansert innretning som lar deg høre din egen stemme i ønsket forsinkelse og frekvens.
Les mer her... 

Hvordan skaffer man logoped til barnet sitt?

Barnet ditt trenger logoped – hva gjør du som forelder? Det kan være uklart hvem som er ansvarlig for å skaffe, og betale for logopedhjelp til småbarn, elever i grunnskolen og voksne. Vi gir deg svaret på hva du skal gjøre.

Tekst: Martin Aasen Wright og Tommy Olsen

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) har lenge vært bekymret for logopedtilbudet til barn, unge og voksne i kommunene. Tilbakemelding fra mange medlemmer er at det er vanskelig å få tak i logoped, og at veldig mange kommuner ikke kan skaffe logoped når det er behov for det.

 

Rett til logopedhjelp

For å skaffe logoped må du sette deg inn i opplæringsloven og folketrygdloven (retten til logopedhjelp er hjemlet i disse to lovene), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT, også kjent som PP-tjenesten) og Nav Helfo (refusjon av utgifter, før het det Helsetjenesteforvaltningen).

PP-tjenesten er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon. Det jobber mange logopeder i PP-tjenesten. Den skal gi skoler råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov, og hjelper i tillegg voksne med behov for grunnskoleopplæring.

Nye henvisningsregler kom 1. desember 2013. Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) har bestemt at fra og med 1. desember 2013 er det kun PP-tjenesten som kan henvise til Statpeds sentre. Det vil si at hverken lege eller psykolog kan henvise direkte til en kommunal logoped som tidligere, men lege og psykolog kan fortsatt henvise til privatpraktiserende logopeder.

For rettigheter etter opplæringsloven er PP-tjenesten sakkyndig instans. Behovet for logopedhjelp ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Logopedhjelp kan være en del av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (se opplæringsloven § 5.7 som sier at barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp) eller spesialundervisning i grunnskolen (se opplæringsloven § 5.1 som sier at elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning). Logopedhjelp kan også være den eneste spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen for barnet. Alle barn som trenger logopedisk hjelp har rett til det etter Opplæringsloven, uansett hva det skyldes.

Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig logopedisk kompetanse, kan de leie inn private tjenester. Dere må ta kontakt med barnehage eller skole, og gjøre oppmerksom på behovet som barnet ditt har. Da er det kommunens ansvar å sørge for å skaffe nødvendig kompetanse.

I folketrygdloven står det at behovet for logopedhjelp må skyldes «sykdom, skade eller lyte», noe både stamming og løpsk tale faller innunder. Denne formuleringen står ikke i opplæringsloven.

Refusjon av utgifter

Nav Helfo er kontoret som har ansvaret for oppgjør med privatpraktiserende logopeder.

For å skaffe en logoped, må du først ha henvisning til logoped på skjema «HELFO 05-04.21» som heter «Henvisning til spesialist» fra lege. Fastlege kan fylle ut en godt begrunnet henvisning som du sender til PP-tjenesten. Det kan henvises til logoped med behov for både undersøkelse og behandling. Du kan også kontakte din kommune og forhøre deg om de har logoped. Mange kommuner har faktisk ikke logoped. Da kan de gi deg et avslagsbrev uavhengig av om de har fått tilsendt henvisning fra lege. Du må huske å be om skriftlig avslag.

Når kommunen ikke kan gi barnet ditt logopedhjelp etter opplæringsloven, gis et avslag. Avslaget legges ved henvisningen og sendes Nav Helfo. Kopi av avslaget sendes til deg som forelder. Nav Helfo vurderer om det foreligger rettigheter etter folketrygdloven, og du får et nytt svar.

NIFS har erfaring med at avslag gis på feil grunnlag. Vi oppfordrer deg da til å ta kontakt med oss og i tillegg kjempe videre for å få tak i logoped. Også privatpraktiserende logopeder vil som regel være behjelpelige i søknadsprosessen, dersom du allerede har kontaktet en.

Slik går du frem:

1.      Skaff en henvisning til logoped fra lege («HELFO 05-04.21»). Vær oppmerksom på at Statped har innført nye henvisningsregler. Lege og psykolog kan ikke lenger henvise til kommunale logopeder, det kan kun Statped gjøre. De kan imidlertid henvise til privatpraktiserende. Når du har denne henvisningen står du fritt til å velge logoped selv.

2.      Ta kontakt med PP-tjenesten for å levere henvisningen dit, eller forhør deg om de kan sende deg et avslagsbrev uavhengig av om de får legehenvisningen i hende. Det er ofte ulik kommunal praksis.

3.      Behovet vurderes etter opplæringsloven (PP-tjenesten) og folketrygdloven. Hvis kommunen ikke kan gi deg logoped, skal du få tilbud om en privat logoped. Stamming og løpsk tale har rettigheter i begge lovverk og du er derfor i prinsippet sikret logopedhjelp. Det er imidlertid ikke slik at kommunen nødvendigvis er klar over dette og derfor gir avslag uten å opplyse om at du kan få logoped gjennom Nav Helfo.

4.      Send henvisning og avslagsbrev til Nav Helfo.

5.      Når du får godkjenning og dekning av timer vil logopeden du har valgt få dekket behandling.

Har du spørsmål? Ta kontakt med NIFS på post@stamming.no