Hva er løpsk tale?

Løpsk tale er en taleflytvanske med antatt nevrologisk opphav. Frem til nylig har det vært vanskelig å anslå hvor mange i befolkningen som har løpsk tale. Vi vet i dag at det er like mange med løpsk tale som stamming.

Mange med løpsk tale er ikke klar over vansken sin. Dette kommer av at det er et misforhold mellom det de opplever at de sier og det de faktisk sier. Vansken kan være et stort hinder for kommunikasjon med andre, og man kan bli misforstått fordi det er vanskelig for andre å forstå hva som blir sagt.

Løpsk tale er en taleflytvanske som kan ha mange kjennetegn. Generelt oppleves løpsk tale som utydelig, men denne utydeligheten kan bestå av en rekke elementer. Logopeden må derfor i hvert enkelt tilfelle kartlegge hva utydeligheten innebærer.

Ulike kjennetegn på løpsk tale:

 • Snakker fort og støtvis
 • Har mange gjentakelser av ord og stavelser
 • Høyere forekomst av fyllyder
 • Har utydelig artikulasjon
 • Utelater lyder og stavelser
 • Har ordletingsvansker
 • Har vansker med setningsoppbygging
 • Kan ha oppmerksomhetsvansker
 • Har vansker med å holde den røde tråden i samtalen som følge av mange digresjoner og assosiasjoner
 • Har manglende fokus på samtalepartneren
 • Vanskebildet kan være sammensatt

 

Løpsk tale kan eksistere sammen med andre vansker, blant annet artikulasjonsvansker, språkvansker og spesifikke lærevansker som dysleksi, ADHD og atferdsvansker. Løpsk tale kan også eksistere sammen med stamming.

(Informasjonsfilmen er laget av logoped Tommy Olsen, styremedlem i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale)

Hva er forskjellen mellom løpsk tale og stamming?

Løpsk tale kjennetegnes først og fremst av en svært rask og iblant støtvis talehastighet. Talen er ikke helt flytende, men heller ikke så oppstykket som ved stamming. Personer med løpsk tale er ofte ikke bevisst på vansken sin. Stamming kjennetegnes ved repetisjoner, forlengelser og blokkeringer. De som stammer, er ofte svært bevisst på vansken sin.