Behandling av taleflytvansker

Alle med taleflytvansker har rett til gratis logopedbehandling.

Opplæringsloven, Barnehageloven og Folketrygdloven sikrer at alle med taleflytvansker er sikret enten offentlig eller privat logopedbehandling. Offentlig logopeder jobber i ulike avdelinger i kommune-Norge, slik som PPT, voksenopplæring, opplæringskontor, logopediske sentre og lignende. Private logopeder tar i mot personer som ikke får et offentlig tilbud og dette kan dekkes av Helfo (tidligere Helseøkonomiforvaltningen, og nå en del av Helsedirektoratet). Folketrygdloven som gjør at Helfo dekker logopedbehandling hos private logopeder er derfor sekundær til Opplæringsloven/Barnehageloven som gjør at man skal få logopedbehandling av kommunen.

1. januar 2017 kom det endringer i saksgangen til Helfo som medfører at de over 18 år ikke trenger forhåndsgodkjenning av Helfo for å starte behandling hos privatpraktiserende logoped. Barn under 18 år trenger heller ikke avslag fra kommunen, men forhåndsgodkjenning fra Helfo før logopedbehandling kan begynne. Dette gjelder kun om kommunen du er folkeregistrert i ikke har et tilbud. Det er de private logopedene som skal holde seg orientert om hvilken praksis kommunene har og de skal veilede deretter. Du får ikke dekket privat logoped om du har eller kan få et tilbud i den folkeregistrerte kommunen din.

Barn og unge under 18 år

Kommunen skal gi et logopedisk tilbud til barn og unge som har behov for dette etter pliktene i Opplæringsloven kapittel 5 og Barnehageloven kapittel V A. For unge i videregående skole er det fylkeskommunen som har ansvar.

I tillegg til Opplæringsloven har personer som stammer og/eller har løpsk tale rett til logoped etter Folketrygdloven §5-10 om kommunen ikke har et tilbud. Helfo må gi godkjenning før logopeden starter behandling for alle under 18 år.

Offentlig:

Ta kontakt med det aktuelle PPT-kontor, eller logopedtjenesten/opplæringskontoret i kommunen. Dette er ulikt organisert fra kommune til kommune med ulike navn. PPT vil ha den generelle oversikten. Se på nettsidene til kommunen hvordan du skal gå frem.

Foresatte til barnehagebarn som stammer kan ta direkte kontakt med PPT, men det er likevel viktig å inkludere barnehagen, men ikke nødvendig for å starte prosessen med å få logopedhjelp.

Privat:

Send inn utfylt legehenvisning (HELFO 05-04.21, Henvisning til spesialist) til Helfo. Om legen skriver på et annet skjema må diagnosekode P10 komme frem, ellers sender Helfo det i retur.

Da skal du få vedtak om inntil 25 behandlingstimer hos logoped i retur.

Finn en privatpraktiserende logoped og sett i gang.  Sjekk gjerne logopedoversikten til Norsk logopedlag. (Ikke alle private står her. Bruk google og søk etter logoped + "sted")

Om det trengs mer enn 25 behandlingstimer, må det sendes inn ny dokumentasjon til Helfo i form av legehenvisning. 

Voksne over 18 år:

Voksne har rett til logopedbehandling etter Opplæringsloven §4A. I tillegg kommer de også inn under Folketrygdloven §5-10 som gjelder privatpraktiserende logopeder om det ikke er et kommunalt tilbud.

Offentlig:

Ta kontakt med PPT, Voksenopplæringen eller logopedtjenesten i kommunen. Dette er ulikt organisert fra kommune til kommune med ulike navn. PPT vil ha den generelle oversikten. Se på nettsidene til kommunen hvordan du skal gå frem.

Privat:

Fra og med 1. januar behøver ikke voksne forhåndsgodkjenning fra Helfo. Om kommunen behandler stamming, så dekker ikke Helfo privat logopeden.

Prosess:

Oppsøk fastlegen for å få legehenvisning med diagnosekode P10. 

Finn en privatpraktiserende logoped. Sjekk gjerne oversikten til Norsk logopedlag.

Logopeden sender inn dokumentasjonen til Helfo.

Vanlige spørsmål:

Jeg bor i en kommune, men er folkeregistrert i en annen, hvordan fungerer det?

Om den folkeregistrerte kommunen gir behandling, dekker ikke Helfo privat logoped i en annen kommune. Om den folkeregistrerte kommunen ikke gir behandling, kan Helfo dekke privat logopedbehandling i en annen kommune.

OBS! Noen kommuner gir logopedbehandling til personer som ikke er folkeregistrert i kommunen. Det er viktig å undersøke dette nøye. Helfo dekker bare behandling om det ikke er noen andre som kan ta det.

Dette er spesielt relevant for en del studenter. Hør med studiekommunen hva slags tilbud de har og finn ut hva som er mest praktisk deretter.

Vi får veldig lite oppfølging der vi er nå, hva skal vi gjøre?

Om den private logopeden ikke har tid eller ikke passer dere, kan du oppsøke en ny privat logoped. Timene du har fått av Helfo er dine egne og du kan bruke dem på ulike logopeder.  

Om det offentlige tilbudet ikke passer, må dere høre med kommunen/logopeden om det er noe dere kan endre. NIFS kjenner til kommuner som har hatt et begrenset tilbud hvor de bare ga foreldrerådgivning en gang i måneden. Dette anser ikke vi for å være et godt tilbud for barnehagebarn som stammer i tråd med den siste forskningen på feltet. Om dere får en legehenvisning hvor det står at dette ikke er adekvat og en privat logoped kan faglig begrunne at man bør følge det opp på en annen måte, kan det hende at Helfo vil dekke behandling. Det beste er likevel å ta det opp med kommunen og høre om det er noe som kan gjøres og høre hvorfor behandlingen foregår som det går.

Kilder:

Barnehageloven

Folketrygdloven

Opplæringsloven

Rundskriv § 5-10 – Logoped/Audiopedagog

Har du spørsmål? Kontakt oss på  post@stamming.no